Oro & Oro - Logo
Wij zijn gesloten van 15 juli tot en met de 31 juli. Bestellingen worden erna afgehandeld

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – September 2022

Oroandoro.be

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen het kader voor alle commerciële relaties die ontstaan door te bestellen op de website www.oroandoro.co. Zij hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.oroandoro.co  evenals het plaatsen van een bestelling impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Oroandoro.be, handelend onder BTW NUMMER 421977417, toegekend aan NV LUXMA

Vestigingsadres:  Industriepark 1239, 3545 Halen België.

Telefoon nummer ; 013/44 40 94

E-mail : info@oroandoro.co

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die op deze website aangeboden worden in het algemeen

Klant: iedereen die een commerciële relatie aangaat met oroandoro.be door de aankoop van een product. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten.

Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 5.

Artikel 5 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op www.oroandoro.co . Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De producten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.oroandoro.co . Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van oroandoro.be, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend.

Oroandoro.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

U kunt uw bestelling alleen online betalen en alleen met een creditkaart of debet kaart (VISA, American Express, Master Card, Bancontact, KBC Online, etc.

De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Oroandoro.be. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. In geval van onbeschikbaarheid van servers behoudt Oroandoro.be zich het recht voor om opnieuw een autorisatie van betaling aan te vragen

In het geval dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden, wordt uw terugbetaling betaald op dezelfde kaart of dezelfde rekening die u hebt gebruikt voor de bestelling.

De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hogervermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op deze website is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Oroandoro.be samen met Mollie. Het beveiligingssysteem dat door Mollie gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld.

Oroandoro.be heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Oroandoro.be. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf Mollie. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden.

Door op de knop “Betalen” in de Webshop te klikken, accepteert u onvoorwaardelijk onze Algemene voorwaarden en ons Privacy beleid als geheel en in hun versie die van kracht is op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

Niet-naleving door de Klant van onze algemene voorwaarden, en met name in geval van fraude of poging tot fraude, en in geval van een ander betalingsgeschil, kan leiden tot de opschorting van de toegang de webshop, onverminderd eventuele schade die Oroandoro.be zou kunnen claimen. Daarom behoudt Oroandoro.be het recht te weigeren om een Bestelling van een Klant waarmee een dergelijk geschil bestaat te vervullen.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID

De producten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Oroandoro.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Oroandoro.be engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Oroandoro.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Oroandoro.be onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 8 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland, Frankrijk of Luxemburg, met uitzondering van postbussen. Oroandoro.be houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email, waarin de Klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Oroandoro.be. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Oroandoro.be waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. Oroandoro.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Oroandoro.be engageert zich dat de levering gebeurt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Oroandoro.be op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Oroandoro.be binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie “Contact” op de website van Oroandoro.be , en de instructies op het scherm volgen. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retouren niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant Oroandoro.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De procedure om terug te sturen wordt verder verklaard in artikel 10.

Artikel 9 – NON-CONFORMITEIT

Alle producten die op de website van Oroandoro.be te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Oroandoro.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Oroandoro.be zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Zodra deze 7 dagen gepasseerd, zullen klachten en retouren niet meer ontvankelijk zijn. De procedure om terug te sturen wordt verder verklaard in artikel 10.

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Conform het Wetboek Economisch recht heeft de Klant het recht om, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven en dit binnen de 14 dagen volgend op de levering van de producten.

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

Als een Klant Oroandoro.be op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via het modelformulier voor herroeping op de website.

Het verzakingsrecht is geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Oroandoro.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Oroandoro.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het vermelde adres in artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 7 dagen na de dag waarop Oroandoro.be wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn en dat Oroandoro.be de goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Oroandoro.be wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel. Oroandoro.be zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 11 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Oroandoro.be). Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik, onderhoud met verkeerde producten en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Klanten terecht op de website van Oroandoro.be door te klikken op de rubriek “Contact”.

De prijzen en tarieven op Oroandoro.be zijn inclusief BTW en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail.

Overduidelijke vergissingen in prijzen en/of omschrijvingen en fouten in een aanbieding zijn niet bindend. Wanneer een Klant een Product koopt op Oroandoro.be, gaat hij of zij akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoop catalogus, de foto´s en de afbeeldingen op de website van Oroandoro.be zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Oroandoro.be. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Oroandoro.be. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door Oroandoro.be.

Artikel 13 – VERANTWOORDELIJKHEID

Oroandoro.be kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Producten zoals omschreven in Artikel 4, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Oroandoro.be. Oroandoro.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Oroandoro.be. Oroandoro.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Oroandoro.be, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Oroandoro.be. Oroandoro.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen in geval van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatiediensten, overstroming, brand, etc. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Oroandoro.be aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Oroandoro.be beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elke betwisting zal uitsluitend door de rechtbanken van Hasselt, d.w.z. het Vredegerecht van het tweede kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel worden gebracht, gezien alle overeenkomsten geacht worden te zijn aangegaan op onze maatschappelijke zetel en daar dienen ten uitvoer te worden gebracht.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Oroandoro.be kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen.

ARTIKEL 16 – KLACHTENPROCEDURE

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Oroandoro.be. In geval van een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via mail via de link “Contact” die op elke pagina van de site beschikbaar is. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen.

Elke betwisting zal uitsluitend door de rechtbanken van Hasselt, d.w.z. het Vredegerecht van het tweede kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel worden gebracht, gezien alle overeenkomsten geacht worden te zijn aangegaan op onze maatschappelijke zetel en daar dienen ten uitvoer te worden gebracht.

ARTIKEL 17 – PRIVACYBELEID

Zie website onder de hoofding ‘Privacy beleid”.